Web Developer (รายได้ 20k+ตามความสามารถ)

       สารพัดช่าง.com เป็นเว็บไซต์ Platform แก้ปัญหาวงการรับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก ช่าง พันธะกิจของเว็บคือ การสร้างเครือข่ายวงการรับเหมาก่อสร้าง ให้มีความน่าเชื่อถือ และคุณภาพ 

 สร้าง Ecosystem สำหรับธุรกิจ Construction & Material 

ภาพรวมงาน

 พัฒนาเว็บไซต์ "สารพัดช่าง.com" ให้มีประสิทธิภาพสูง 

คุณสมบัติ

- สามารถพัฒนา Responsive Web Site

- มีทักษะด้าน HTML&CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, jSon และ PHP

- มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล (เช่น MySQL หรืออื่น ๆ)
- มีทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Web Services และ Plug-in/API 
- เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ
- ศึกษาการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม

-บริษัทยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

***ถ้าสามารถทำ NodeJS, laravel, CI หรือ Network ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

สถานที่ทำงาน :  https://goo.gl/maps/kvw8eW5VBYF2

สนใจร่วมงานส่ง Resume มาที่ marketing@sarapadchang.com